Buffalo

Buffalo Women's March 2017

I was proud to march in Buffalo's Women's March on January 21st, 2017.